PiliFilipino: Isang Teorya ng Wika

Panayam Profesoryal Cecilio M. Lopez sa Wika at Panitikang Filipino

ni Dr. Rhod V. Nuncio

(Sipi mula sa babasahing papel ng panayam sa Y407 Pamantasang De La Salle, Marso 30, 9:30-11:00 n.u.)

Ang limitasyon ng aking wika ay siyang limitasyon ng aking mundo. – Ludwig Wittgenstein (TLP 1922)

Anong teoryang pangwika ang maaari nating gamitin para ipaliwanag ang kasalukuyang hubog, anyo at takbo ng wikang Filipino? Paano ito makatutulong upang maging masinop at masinsin ang ating analisis ng wika at ang naturang gamit nito para sa mga tao at sa lipunan niyang ginagalawan?

                Ito ang dalawang pangunahing tanong na sasagutin ko sa panayam na ito. Ang una ay tumutukoy sa pagkakaroon o kawalan ng internal na banghay o istruktura ng wika natin na pundasyon o basehan ng performatibong kakayanan ng mga Filipino na gamitin ang wikang Filipino. Samantala ang ikalawa nama’y tumutukoy sa praktikalidad ng teorya upang tasahin at usisain ang nangyayaring pagbabago ng wika sa gitna ng mabilisang pagbabago ng ating panahon.

PiliFilipino – ito ang inihahaing panimulang teorya upang suriin ang paimbabaw, malaliman at kaibuturan ng wika.  Ang tatlong bahagdang ito ng wika ang magiging punto ng analisis at pagdadalumat. Hango ito sa sinabi ni N. Chomsky (sa Searle 1971) na mayroong surface structure (paimbabaw) at deep structure (ubod) ang wika. Ang sa akin naman, may pumapagitna sa dalawang level na ito, ang middle structure na tatawagin kong lalim ng wika. Ito ang nawawala sa kayarian ng wikang Filipino (WF). Sa madaling salita, walang lalim ang wika dahil walang gramatikang nakaugat sa internal na himpilan ng ating kamalayan. Tanging ang malakas at dominanteng paimbabaw na puwersa na mula sa iba’t ibang direksyon, ideolohiya, adbokasi ang kasalukuyang nagiging sandigan at batayan sa pagbabagong pangwika. Sa ngayon hangga’t di matutugunan ang kakulangan sa lalim at ubod ng WF, ang paimbabaw na level ng wika ang tumatayong stratehiya sa pagpili, pagpilipit at pagpipilit na lumabas ang kakanyahan ng wika. Ang tanong nga lang, hanggang kailan ito tatagal? At aasa lang ba ang lahat sa politikal at ideolohikal na bangayan ng mga makawika ang hinihintay na pagkagulang ng WF? Ika nga’y matira ang matibay!     

Katulad ng nabanggit, paimbabaw ang debelopment ng wikang Filipino. May tatlong pananaw tungkol dito:

a.)    Kasalukuyang nililinang pa rin ang wika mula sa pinagbatayang wikang Tagalog at ang nakalululang hamon na paglinang nito mula sa mga katuwang na wika sa bansa,

b.)    Mabilis na paglaganap ng Taglish sa iba’t ibang domain ng kaalaman at praktika,

c.)     Interbensyon ng gahum (estado, iskolar, media) na nakakaapekto sa menu ng pagpili, pamimilit at pagpilipit sa wikang Filipino.

… … …

PAIMBABAW NA WIKA

Ang puwersa ng pagbabagong wika ng WF ay hindi nakatarak sa kognitibong kakayahan ng tao kundi sa samutsaring timpla (o gimik) at interbensyon ng mga institusyon, grupo at mga polisiyang bitbit ng mga ito. Bakit hindi nagmumula sa kognisyon o sa mental na proseso ng paglikha ng wika? Dahil madalas at sa maraming pagkakataon ang internal na lohika at istruktura ng pag-iisip natin ay nakakapit sa banyagang padron, sa banyagang wika – Ingles. Pansinin:

 1. Ang makabagong alpabetong Filipino ay binibigkas ayon sa Ingles. May implikasyon ito sa ponetika dahil nabaligtad ang prinsipyo ng “kung ano ang bigkas, siya ang baybay”. Imbis na phonocentric (una ang tunog kasunod ang baybay) naging graphicentric (kung ano ang letra sa Ingles, ito ang baybay). Kung kaya’t mamimilipit sa pagbigkas ang maraming batang mag-aaral ng WF kung ito ang prinsipyong susundin sa ponetika ng WF.  Ang “bahay” ay bibigkasing “bey-hey”.
 2. Ang pagbaybay ng mga hiram na salita at paglahok nito sa sintaktikang anyo ng pangungusap ay nakakiling sa Ingles.  Hal. Nakaka-turn-off naman ‘yang friend mo. So, yabang!  Marahil sa mga Manileno o elistang namimilipit magFilipino o mag-Ingles, ito ang makabagong syntax sa palabuuan ng pangungusap. Laganap din ito sa broadcast media, showbiz, advertisement, interbyu sa mga politiko at kabataang cosmopolitan kuno ang oryentasyon sa kasalukyan.
 3. Ang tinatawag na code-switching ng mga dalubwika (Sibayan, Baustista, Cruz) ay totoo namang di code-switching dahil ganito naman ang kaayusan at kayarian ng pangungusap sa mga wikang lubos-lubos ang panghihiram ng mga salita. Wala nang switching na nagaganap dahil lantaran na itong lumilitaw sa mga diskursong gamit ang WF. Syntactic-semantic substitution ang nagaganap dahil ang paggamit ng i-, pag-, mag-, nag-, kaka-, um-, na-  ay sadyang naghihintay ng halinhinang mga salitang banyaga o hiram nagiging structurally flexible sa formang Taglish.

 

i-zerox, pag-zerox, mag-zerox, kaka-zerox, i-solve, pag-solve, nag-solve, kaka-solve
i-text, pag-text, mag-text, kaka-text, na-text i-equate, pag-equate, mag-equate, kaka-equate
um-attend, um-increase, um-order, um-answer  

 

Kung kaya’t multiple substitution ang pedeng gawin dito na maiaayos o mailalapat din sa pangungusap.

Hal. “I-zerox mo ang papers mo sa promotion.”  “Ok na kaka-zerox ko nga lang.” Ang Tagalog/Filipino component (unlapi o hulapi) ay laging co-dependent sa hiram na salita, subalit nanatiling buo ang salitang Ingles o ibang hiram na salita.

Wala namang ganitong halimbawa (co dependent ang Ingles sa Filipino):

Re-ayos mo na yan!

Anti-makabayan ang mga trapo sa Congress.

Pindotize (na katawa-tawa ang dating) mo yong keypad.

Hindi ang wikang Ingles ang kalaban natin. Maaaring matuto ang isang tao ng higit pa sa dalawang wika. At kapag sinabi nating kakayahang bilingual o multilingual, nararapat na magkapantay ang kabihasaan ng isang tao sa pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagbigkas sa mga wikang ito. Hindi tingi-tingi.

Ang problema’y kapabayaan at ang pagpapaubaya na sa darating na panahon, gugulang at uunlad din ang WF. Fatalistikong pananaw ito. Tila si Juan Tamad ito na naghihintay sa pagbagsak ng bayabas sa kanyang bibig. 

Kung kaya’t nangyari ang iba’t ibang direksyon at agendang pangwika na batay sa interes ng iilan at uso ng panahon. Ang iba’t ibang direksyong ito ay unti-unting nawawala’t namamatay, unti-unti nauungusan ng malalaking diskurso tulad ng globalisasyon, industriyalisasyon at postmodernismo. Kung kaya’t sa ating bayan mismo, nagtatalaban ang mga ito at naiiwang nakatindig ang mapanuksong alternatibo – ang gawing wikang ofisyal at panturo ang Ingles.

Tingnan natin ang iba’t ibang direksyon na narating ng ating wika sa kasalukuyan:

1.)    Ang WF ay Taglish – wikang bunga ng eksposyur sa midya, paimbabaw at walang malinaw na gramatika (kung meron man contingent ito at nakabatay sa talastasang publiko), ang wikang “maiintelektuwalisa ayon kay Bonifacio Sibayan” (sipi mula kay Sison-Buban 2006)

2.)    Ang WF ay Taglish na may varayti sa iba’t ibang wika sa bansa ayon kay Isagani Cruz

3.)    Ang WF ay batay sa Tagalog o ang pananaig para rin ng puristikong gahum o ng Imperial Tagalog; walang pagkakaiba ang Filipino at Tagalog ayon kay Cirilo Bautista (pananalitang ibinigay sa lunsad-aklat ng Galaw ng Asoge, 2005)

4.)    Ang WF ay larong-wika na pinasok ng mga batang manunulat ngayon, iskolar sa iba’t ibang larang sa akademya, na walang malinaw na alintuntunin ng laro ngunit nangingibabaw na examplar ng kasalukuyang anyo ng wika

… … …

UBOD NG WIKA

                Ang ubod ng wika ang unibersal na forma o kaayusan ng basikong yunit ng kamalayan na taal nang matatagpuan sa isipan ng tao. Kumbaga ito ang template ng isipan natin na yari na – naghihintay na mapunan, mahubog, malilok, at maisaayos ayon sa idaragdag na istruktura ng natural na wika. Kumbaga ito ang “universal o generative grammar” ni Chomsky, ang “private language” ni Wittgenstein, “archi-writing” ni Derrida. Bago pa man may istruktura ng wika, may nakalikha nang istruktura ang isip na tatanggap at mag-oorganisa ng kamalayan ng tao. Kaya’t may kakayanan ang lahat ng tao na matuto ng wika, ng kahit anumang wika, dahil sa ubod ng wikang nakahimpil sa isipan natin. Ito ang a priori grammar. Ito rin ang nag-uudyok sa imahinatibo’t malikhaing paraan ng isip natin na ikonstrak ang wika batay sa iba’t ibang modalidad/range/linguistikong yunit sa pagkatuto ng wika… … …

LALIM NG WIKA: GRAMATIKANG FILIPINO?

Lahat ng buhay na wika (natural languages) ay dumaraan sa mahabang panahon ng pagbabago at madalas hindi developmental ang yugto ng pinagdadaanan nito kundi retardasyon at tuluyang pagkawala. Alam natin ang magiging kahihinatnan ng maramihang puwersang pangwika na paimbabaw na nagtatalo-talo at naghahalo-halo sa isip at kamalayan ng tao. Higit pa riyan, nagpapaubaya at nagpaparaya ang mga ispiker-tagapakinig ng wika dahil wala silang masandigang internal na lohika o gramatika ng wikang naririnig at nababasa nila. Alalahanin natin ang sinabi ni Emerita S. Quito (1989/2010: 23): “Hanggang ngayon, tayo ay nasasadlak sa kabulukan ng Taglish. Ang maikling kasaysayang ito ng wika sa ating bansa ay nagpapahiwatig ng dalawang bagay. Una: pagkatapos ng 88 taon, hindi pa rin maaaring sabihin na ang Pilipino ay natuto na ng wikang Ingles; at ikalawa, lumaganap ang isang bulok na wika, ang Taglish, na hindi Ingles at hindi Filipino.”

Mahalaga ang lalim ng wika dahil:

 1. Ito ang nagsasaayos ng mga signal o yunit ng ubod ng wika para maging natural na wika,
 2. nagsisilbi itong auditing at editing facility sa isip ng gumagamit ng wika,
 3. ito ang precursor ng imahinatibong pag-iisip ng tao ayon sa tuntunin ng wika niya at ng daynamikong kakanyahan at kakayahan ng wika sa pagpapakahulugan
 4. nagiging transisyonal at transgenerational ang pagsasalin ng pagkatuto ng wika na di nakadepende sa kung ano ang uso at pinapauso
 5. intralinguistic facility ito para sa transformasyon ng wika ayon sa pagbabalanse ng internal na lohika ng kanyang wika at ng praktika/gamit ng wika bunsod ng pagbabago sa lipunan at iba pang external factor.

… … …

Ang pagpili ng Filipino bilang wika ay mangyayari sa kailaliman ng kanyang isip at kung magkagayon malayong-malayong mabubuwal nang agad-agaran ang Filipino (tao at wika) sa daluyong ng pagbabago sa mundo at lipunang ginagalawan. Ang PiliFilipino ay panimulang pagtatangka sa pagteteorya sa wika at analisis ng WF na may sandamakmak na varayti. Inisyal na hakbang ito sa binubuong teorya ng wika at sa implikasyon nito na ang istruktura ng WF ay dapat nakaangkla sa lalim at ubod ng wika o sa gramatika (prescriptive) at pre-grammar (individuated inscription) ng isang tao. Ang paimbabaw na wika’y di maglalaon ang magiging natural na wika (descriptive) na gagamitin ng mamamayan. Ang PiliFilipino ay kritikal at istratehikong pagpili ng taong malay sa ubod at lalim ng kanyang wika upang maging kanyang wika sa pakikipagtalastasan, pamimilosopiya, paghahanapbuhay, pagkrikritika at iba’t ibang komunikatibong sitwasyon at pagkilos. 

                Kung kaya’t ibalik natin ang wika sa kaibuturan ng kamalayan natin at di lamang sa sanga-sangang dila ng gahum.

Advertisements
PiliFilipino: Isang Teorya ng Wika

Saysay at Salaysay ng Pantawang Pananaw mula Pamumusong Hanggang Impersonasyon

ni rhod v. nuncio

– Sinipi mula sa masteral tesis ng awtor na nailimbag sa Sangandiwa (2004)at Malay (2005).

Our literary tradition is unique in a way. Although all oral and written literature…may be said to reflect the complex sectoral conflicts of any historical period, our literary tradition has developed in constant engagement with urgent sociopolitical debates. It has been engaged in criticism, in questioning and protest, in resistance through comic, satiric and other devious ways.

– E. San Juan, History and Form 

Dalumat at Saysay

Mariing pinapahalagahan ang kakayahan ng tawa upang pagaanin at pasayahin ang kalagayan ng buhay ng tao. Sa tawa lamang, ika nga, may redempsyon mula sa problemang kinahaharap ng sinuman. Sa ngiti, hagikhik o halakhak naibubulalas ang tanging paggapi sa kalungkutan. Sa tawa nagkakaroon ng pagtudling sa sakit at pag-ahon upang purgahin ang emosyon ng tao mula sa kabigatan ng saloobin o damdamin. Di ba nga’t tinaguriang isang therapy ang pagtawa? “Laughter is the best medicine and humor is the spice of life” (Batacan 1966). Kung susuriin nang mabuti ang tawa ay isang mekanismo ng damdamin na nagbibigay laman sa puwang o guwang sa damdamin ng isang malungkuting tao o di kaya’y yaong naghahanap lamang ng kasiyahan sa buhay. Kung kaya’t, mahihinuha sa sikolohiya ng tao ang pag-imbento niya ng mga kaparaanang magpapaaliw sa kanya. Dapat may objek na pinagmumulan ng aliw, may mga persona o maskara na nagtatanghal at may mga pangyayaring nagiging tampulan ng kasiyahan. Ito ang naging dahilan marahil kung bakit naging pamoso ang matsing sa mga kwentong bayan at ilang pabula na kinawiwilihan sa bayan-bayan. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng payaso, pusong, kengkoy, aktor sa entablado o saan man ay naging popular sa pagbibigay kasiyahan. Ang eksenang nadulas, nadapa, nahulugan ng mabigat na bagay at marami pang iba ay mga pangyayaring nagdudulot ng katawa-tawang reaksyon sa iba. Maging ang paghahalo ng imahinasyon at libido ng tao upang kilitiin ang sexual na sensibilidad ay nagiging katawa-tawa rin; ito ang tinaguriang green jokes o toilet humor. Maaaring may nakaligtaang isama sa ganitong paggalugad sa penomenon ng tawa subalit ang kalikasan at kakayahan ng tawa upang magbigay ng aliw ay isang malawak na terrain sa sikolohiya. Ang mga halimbawa sa itaas ay mahalagang nabanggit upang bigyan ng pagtatasa o kaibahan sa isang uri ng tawa o pagpapatawa na nakaangkla hindi lamang sa damdamin o emosyon ngunit maging sa kamalayang Pilipino. Sa paggamit ng salitang ‘pananaw’ tumutukoy ito sa pag-iisip ng tao. Kung ang tawa ay reaksyong pandamdam, patungkol naman ang pananaw sa kaisipan. Pinagninilayan o pinag-iisipan ng isang tao ang pagkakaroon ng pananaw. Higit pa sa isang opiniyon lamang ang pananaw ng isang tao, isang pagbasa o interpretasyon ito sa nangyayari sa kanya at kanyang kapaligiran. Inaarok ng isipan ang kahalagan o kabalintunaan ng isang pangyayari o kaalamang naging malaki ang epekto o kinahinatnan sa sariling buhay, pakikipag-ugnayan sa iba at sa sandaigdigan. Kung isang interpretasyon o pag-unawa ang pananaw, isasakontexto ito bilang kritika. Naiiba ang kritika sa komentaryo sapagkat pinagnilayan ito nang husto at hindi lamang puna nang puna sa nakikita o nararanasan. Ang kritika ay interpretasyon o pagbasa sa karanasan, texto, kultura na inuunawa sa perspektiba ng kamalayan. Hindi neutral na salita ang pananaw sa pagbasang ganito. Kritikal na pagbasa ito at nakaugat sa kontextong panlipunan. Ang pantawang pananaw ay nangagahulugang tawa bilang kritika sa mga isyu at tauhan sa lipunan. Kung kaya’t isang pagbasang kritikal ng kamalayan (pagsasanib ng damdamin at isipan) ang pantawang pananaw, ng isang taong mulat sa nangyayari sa lipunan. Ang pantawa bilang ‘pan + tawa’ ay pag-angkin at pantukoy sa kakanyahan at kakayahan ng tawa bilang kritika. Tinaguriang pantawang pananaw ang ganitong kalikasan at kakayahan. Ang tawa bilang catharsis ay masasabing panandalian—isang comic relief. Ang pantawang pananaw ay nakakabit sa kamalayan at diwa ng mga Pilipino. May limang elemento ang pantawang pananaw. Ito ang: (1) midyum, (2) kontexto, (3) kontent o anyo, (4) aktor, at (5) manonood. Isang diwa ng karanasang Pilipino ang pantawang pananaw. Nakapaloob ito sa karanasan ng tawa bilang kritika, bilang pagtuligsa sa kapangyarihan at kaayusan sa lipunan na mababakas mula pa sa oral na tradisyon, bago pa dumating ang mga Kastila, hanggang sa paglaganap ng mass media ngayon. Ang bahaging ito ay tumutukoy sa midyum ng pantawang pananaw. Ang midyum ay daluyan na kung saan nagiging laganap o natatangi ang pantawang pananaw. Kasama rin sa elementong ito ang lunan o situs ng daluyan, halimbawa, sa entablado, kalye, radyo at telebisyon. Samantala, nakapaloob sa daluyang ito ang iba’t ibang anyo na kinabibilangan ng kwentong bayan, entremes, sainete, drama, bodabil, dulang panradyo at impersonasyon bilang palabas sa telebisyon. Ang mga nagsisiganap o mga aktor, karakter ang tinaguriang mga pusong, aktor/komedyante at impersoneytor. Ang mga isyung panlipunan na tumatahak sa sosyal at pulitikal na kalagayan ng bansa ang bumubuo sa kontexto ng pantawang pananaw. Ilang Katangian ng Pantawang Pananaw Isang pagbasang kritikal. Katulad nang nabanggit na hindi lamang pagtawa na walang kontexto ang pantawang pananaw. Itinataas ito hindi lamang bilang sa aspektong emosyunal, kundi bilang isang kritikal na pagbasa na tumatarok sa kamalayan at kaisipang Pilipino. Subjektibong pagbasag sa imahe at katawan. Masasabing isa itong pagkwestiyon sa katauhan, kaligiran, katawan, at kaayusang panlipunan bilang objek ng tawa at pagtuligsa. Winawasak nito sa ganitong kritikal na pagbasa ang imahe ng kapangyarihan bilang kahinaan o ang kapangyarihan bilang imahe ng kawalang kapangyarihan. May kasaysayan. Masasabi nating nakatuon sa pangyayaring historikal ang pagkukwestiyon sa imahe o katawan ng kolonyalismo (pahanon ng pananakop) o komersyalismo (panahon ng kulturang popular). Nagpapabago ng kahulugan ang pantawang pananaw sa tayo o poder ng karanasang kolonyalismo o komersyalismo. Intersubjektibo. Nangangailangan ng kapwa o sabjek na tuwirang babasa at magkikritika gamit ang pantawang pananaw. Ang ganitong paraan ay nangangahulugan ng walang humpay na pagbasa ng manonood, tagapakinig at sinuman upang makapagbigay ng tuloy-tuloy na panlipunang kritika. Intertextual at Reflexibo. Nangangailangan nang pagiging bukas ng ilang texto upang magamit sa pagpapakahulugan at pagkatuto sa mensahe o simbulo sa alinmang diskurso. Kung kaya’t mahihinuhang naglalakbay ang pantawang pananaw mula sa kwentong bayan hanggang sa kulturang popular. Samakatuwid, hindi lamang masasabing isang genre o anyo ng panitikan ang pantawang pananaw, sapagkat nakabukas sa iba’t ibang anyo at daluyan sa karanasang Pilipino ang pagiging texto nito bilang pagbasa. Maaari rin kasing isama ang komiks, comic strip na makikita sa mga pahayagan, pelikula at iba pa. Kung tutuusin, isang magandang paksa sa iba pang pag-aaral ng pantawang pananaw ang isama ang ilang nabanggit na anyo. Subalit nakatuon lamang sa limitasyon ng pag-aaral na ito ang konsepto at praktika ng pagtatanghal at palabas gamit ang pantawang pananaw, partikular sa impersonasyon. Sa bandang huli ang puntos ng intertextualidad sa pagdulog ng pantawang pananaw ay masasabing paglulugar at paglilinang sa ugnayan ng kapangyarihan, karanasan, kaalaman, diwa, at katauhan upang isakontexto ang pakay ng pag-aaral na ito.

Salaysayin

Tungkol sa impersonasyon bilang pantawang pananaw ang pag-aaral na ito. Nakatuon sa kasalukuyan, sa napapanahong isyu at tauhan sa lipunan ang pagbasa ng impersonasyon. Subalit bago natin patibayin ang kasalukuyang diskurso, diwa, dalumat at pagbasa ng impersonasyon kinakailangan muna nating balikan ang salaysay at saysay ng pantawang pananaw. Isang dalumat ito ng pagbasa – isang reflexibo at kritikal na pagsukat sa nangyayari sa lipunan, sa mga tauhan sa lipunan. Upang mabigyan ng katuwiran ang kasalukuyang pagbasa sa impersonasyon bilang pantawang pananaw, marapat na alamin kung bakit naging reflexibo sa tala ng kasaysayan ng dula at panitikan ang pantawang pananaw. Ang dalumat na ito ay isa na mismong pagteteoryang politikal, sosyal at kultural. Nakabalot sa tradisyon at kultura ang panitikang nagbibigay ng pakahulugan, puna at deskripsyon sa nangyayari sa lipunan. Sa ganitong analisis, nakatuon sa isyu at tauhang sumasagisag sa o bumubuo ng lipunan ang panitikan bilang texto. Ang texto na umuugma sa samu’t saring pakahulugan at ganap na impluwensya nito sa kalakaran ng mga tao at institusyon, politika at kultura ay masasabing may kaganapan sa paglipas ng panahon. Kung kaya’t ang pantawang pananaw bilang dalumat ng pagbasa ay magsisilbing diwa sa pag-uunawa sa kaganapang sosyo-politika sa pamamagitan ng tawa. Mahalaga ito sapagkat bilang dalumat gustong ipahatid ng pag-aaral na ito na namumutawi na ang pantawang pananaw sa talastasan o kwentuhan at pagtatanghal bago pa man dumating ang mga Kastila. At nagpapatuloy ito sa ngayon sa mga palabas sa telebisyon bilang isa sa mga bumubuo ng kulturang popular. Bilang isang diwa, nakapaloob na sa damdamin at isipan ng mga Pilipino ang pagpapatawa bilang pagbatikos sa kolonyal na kapangyarihan. Makikilala ang pantawang pananaw mula sa mahabang naratibo ng karanasan at kasaysayan ng mga Pilipino. Sumasabay ito bilang diwa at dalumat sa iba’t ibang anyo at genre ng panitikan. Hindi naman masasabing isang likas o lantay na uri o anyo ng panitikan ang pantawang pananaw dahil sa pagiging reflexibo at daynamiko nito sa takbo ng panahon. Kasama gayundin, bilang bahagi ng kritikang intertextual ang pakahulugan, deskripsyon at puna ng pantawang pananaw bilang isang pagbasa sa pagkaka-ugnay mula dula at pagtatanghal hanggang sa palabas sa mga isyung politikal at kultural ng isang bansa. Samakatuwid, isang kritikang panlipunan ang tawa bilang pananaw na maaaring sabihing impluwensyal upang makapagdulot ng malalimang repleksyon at pagsusuri sa gitna ng pagtawa o paghalakhak. Bilang isang pagbasa ang mananaliksik ay gagawa ng sarbey sa paglilinang sa salaysay at saysay ng pantawang pananaw. Hindi nagtatakda ng isang ganap na kasaysayan ang gagawing pagtalakay dito. Layuning bumuo ng sarbey ang pagsasalaysay na ito mula sa naitalang naratibo, kuwento o texto. Kasama rito ang pagtalima sa dalumat ng pantawang pananaw sa pagbabalik mula sa nakaraan. Hahatiin sa dalawang punto ang gagawing paggalugad sa nakaraan. Kabilang sa sarbey na ito ang mga sumusunod: (1) Pusong mula sa kwentong bayan, (2) entremes at sainete mula sa komedya at sarswela, (3) drama, (4) comedy skits mula sa bodabil, (5) dula mula sa programang panradyo at (6) palabas sa telebisyon na may impersonasyon. Magandang balikan ang ilan sa mga datos na nagpapatibay sa ganitong penomenon ng tawa na hindi lamang bilang pang-aliw sa manonood bagkus, isang pagpuna o kritika rin. Mula sa Kwentong Bayan—Ang Pusong Mayaman at laganap ang mga kwentong bayan sa oral na tradisyon. Pasalin-salin sa bukambibig ng mga taong pinanggalingan, tumangkilik at tumatangkilik pa rin sa mga kwentong ito. Bilang daluyan ng pantawang pananaw masasabing nagsimula pa noong bago pa man dumating ang mga Kastila (ika-16 siglo pababa) ang mga kwentong bayan na ito. Kung tutuusin ang pagsusuri sa kontexto nito ay bilang isang social praxis. Bago man ito tinaguriang isang panitikan, isang matibay na kinagawiang tradisyon at pamumuhay ang pagsasalin ng kani-kanilang kaalamang bayan. Ayon kay F. Lando Jocano ang tradisyong oral ng mga Pilipino ay nagbubunsod sa isang malakihang rekonstruksyon ng panlipunang kontexto ng sinaunang kasaysayan. Nakapagbibigay din ito nang mas mahusay na pag-uunawa sa mga detalye ng ganitong tradisyon sa kasaysayan na kung saan nagsisilbing pundasyon ng kasalukayang kultura at lipunan ng mga Pilipino (sa Manuud 1967). Samakatuwid, ang puno’t dulo ng tradisyong oral ay nasa kaligirang panlipunan na tumatalakay sa buhay-buhay, kustumbre, paniniwala, sining at spiritualidad. Isang malaking dagok kung ituturing na primitibong panitikan ang kabilang sa ganitong tradisyon. Mahirap tukuying isang primitibo ang anyo ng kwentong bayan, at isang lipunang walang sistemang panulat ang pinanggalingan nito katulad nang nabanggit ni Arsenio E. Manuel. “The best examples of primitive literature may be found on non-literate societies. Illiterate bearers carry on the traditions supposed to have been transmitted through the ages for generations…because these traditions are oral or verbal. A collection of such traditions may be labelled primitive literature” (Manuud 1967: 255). Sa katunayan, tumuturol lamang sa aspekto ng panahon o peryodisasyon ang konsepto o lebel na primitibo. Subalit ang nilalaman ng nasabing tradisyon ay hindi. Sa ganitong argumento, masasabi bang ang nilalaman ng ating kultura sa ngayon ay magiging primitibo makalipas ang limampu o isandaang taon? Hindi pa patay ang tradisyong oral sa ngayon, bagkus nakikipagsabayan pa ito sa ilang bahagi ng bansa, lalung-lalo na sa mga probinsya. May sistema rin ng pagsulat ang mga sinaunang Pilipino. Hindi lamang patungkol sa pagkakaraoon ng alpabeto o wikang napreserba sa panitik ang sistema ng panulat (baybayin/alibata). Ang tradisyong ito ay namayani sa paninimbulo sa gawang sining at kilos ng mga tao noon. Kasama sa paninimbulong ito ang mga nakakatawang kwentong bayan ukol kay Juan Pusong o Suan ng mga Tagalog at mga Kapampangan, Juan Usong (Osong) ng mga Bikolano, Juan Pusong ng mga Taga-Bisaya at Sulo; at Pilandok ng mga taga-Maranao (Eugenio, 1989). Bakit paninimbulo? Dahil sa kwentong bayan mahirap tukuyin kung talagang nangyari ang mga salaysaying ito sa kanilang karanasan o kasaysayan. Bagkus, malalaman ang mensahe ng mga nakakatawang kwentong bayang ito sa pagsipat sa tawa bilang kritika sa karanasan at kultura ng mga sinaunang Pilipino. Gamit ang ginawang koleksyon ni Eugenio, susuriin sa bandang ito ang tatlong kwentong bayan ng Pusong na nagmula sa mga Cebuano (369-370), Waray (370-371) at mga Muslim ng Sulu (379-380). Tingnan ang balangkas ng naratibo ng tatlong nabanggit. Sa kabuuan, ang pinakabuod ng kwentong ito ay tungkol sa pakikipagsapalaran ni Juan Pusong at sa kanyang pakikipagtunggali sa hari o datu sa pamamagitan ng pagbibiro at pagiging tuso. Sa bandang huli, ang kanyang katawa-tawang pagbibiro ay nagdudulot sa kanya ng kapahamakan ngunit sa ganito ring pagbibiro siya nagwawagi. Mga Kahulugan ng mga titik o unit ng naratibo: A – bida B – ang Hari o taong binibiro ni Juan T – mga nakakatawang pagbibiro X – tunggalian o konfrontasyon ng A at B C – tagapamagitan, maaaring isang tao o hayop Ct – panggogoyo o pagbibiro sa tagapamagitan Y – pagtakas ng bida Yt – panloloko o pagbibiro muli ni A kay B Z – konklusyon ng kwento Cebuano Waray Muslim ng Sulu A Pusong Pusong Posong B Hari Hari Sultan at Pitong datu T Pinutol ang buntot ng mga baka at binaon sa putikan. Sinabi sa hari na nalunod ang mga baka. Gustong makuha ang pabuya ng hari sa pamamagitan ng pagpapanggap na may lorong nagsasalita. Biniro at nakipagtalik sa anak na babae ng Sultan isang gabing umuulan. X Nalaman ng hari ang kalokohan ni Juan at inilagay siya sa hawla at pinatapon sa dagat. Kahahabol ng hari sa loro siya ay napunta sa dumi ng mga hayop. Hinuli si Juan at itinale sa poste. Pumunta sa pitong datu na nagpapagalingan para sa kamay ng dalaga at sinabi ni Posong na nakipagtalik siya sa anak ng hari na kasing sarap ng nganga. Hinabol siya ng mga ito. C Isang lalaki Prinsipe Mga mababangis na hayop sa gubat Ct Inalok na ikakasal ang lalaki sa anak na babae ng hari kung makikipagpalit ng puwesto. Inalok ang Prinsipe na mamili sa mga anak na babae ng hari upang pakasalan Sa hudyat ng gong nang tamaan ng mga karibal ni Juan nagising ang mga natutulog na mabangis na mga hayop. Y Nakatakas si Juan at bumalik sa hari Bumalik si Juan sa hari na nakasuot nang marangyang kasuotan mula sa prinsipe Nakatakas si Juan mula sa mababangis na hayop at sa mga karibal niya. Yt Sa panloloko uli ni Juan sinabi niyang hinahanap ng mga kamag-anak ang hari sa ilalim ng dagat Sinabing maraming ginto at kayamanan sa ilalim ng dagat Z Ipinatapon ang hari sa dagat at si Juan ang naging bagong hari Initusang itali at itapon ang hari upang makita nito ang mga kayamanan sa ilalim ng dagat Nilamon ng mga mababangis na hayop ang pitong datung karibal ni Juan. Anong paninimbulo o signos meron ang mga kwentong nabanggit? Gamit ang mga talang pangkasaysayan at ibang panunuri sa kalagayan noon ng mga Pilipino, babasahin natin ang texto sa punto de bista na ibinigay ni William Henry Scott (1982) at sa perspektiba rin ng dalumat ng pantawang pananaw. Ayon kay W. H. Scott, hindi totoong mahirap balikan ang kasaysayan ng mga sinaunang Pilipino, dahil lamang sa itinakda ng mga Kastila na wasakin ang mga labi ng kalinangang panulat o oral at kaalaman noon. Ang mga Kastila ang may monopolyo sa pagbubuo (o pagwasak) ng panibagong kaalaman upang gahasain ang kultura, kasaysayan at kamalayan noong panahong iyon. Subalit may mga guwang sa texto (cracks in the parchment) na maaaring basahin batay na rin sa oral na tradisyon na naging daluyan ng mga kwento kay Juan Pusong, at batay na rin sa ginawang koleksyon ni Eugenio (1989). Ano ang maaaring ipasok sa pagbasa ng mga guwang na ito? Patungkol ang unang paliwanag sa pag-usisa upang mang-uyam at manudyo sa harap ng may kapangyarihan, i.e., karaniwan ang hari o sultan. Kung susuriin nang mabuti si Juan Pusong ay isang ordinaryong tao lamang na mahilig magbiro hindi sa katulad niya (sa kontexto ng nabanggit na kwento), kundi sa katauhan ng mga hari at datu—silang mga angat sa estado sa lipunan. Maaaring hindi totoo subalit sino naman ang makakapagsabi, gayong dumaan sa mahabang panahon ang pagsasalin sa bibig ng ganitong kwento. Kung tutuusin sa pagdating ng mga Kastila at sa ilang anyo ng dula na galing sa Espanya, ang pamumusong ay naging kasakasama bilang komentaryo sa pagtatanghal. Isang patunay na ang pusong at pamumusong ay bahagi ng pagganap at paggamit sa wikang oral. Sabi ni Feldman: “And these events, as signal social events, not only take place in, but…are made by their characteristic forms of talk, for these forms of talk are much like those other event-making forms of language” (1991: 49). Kung kaya’t maisasama sa pagtatanghal ang mga kwentong pusong sa dahilang sa pamamagitan ng pagkukuwento at pagsasalin-salin nito sa ibang bibig, ang kaganapan ng buhay at kaisipan ang naipapaabot sa ibang nakakarinig o nakakaalam. Hindi ang pagkamito ng kwento ang punto rito bagkus, nakatuon sa mensahe at simbulo laban sa imahe ng kapangyarihan. Katulad sa Sulo, sinabing lumaganap ang kwentong Pusong noong panahong nanungkulan ang isang sultang diktador o autokratiko. Maipapalagay na gumamit ng kwentong Pusong ang mga tao noon upang paglaruan ang imahe ng Sultan at upang ilabas ang kanilang saloobin sa kagustuhang makaganti sa katauhan ni Juan Posong (Eugenio, xxxv). Umaangkop sa pantawang pananaw ang katauhan ni Juan Pusong bilang aktor sa pagpapatawa at pagbibiro. Sinusumbatan ng kwento ang kapangyarihan sa katauhan ng isang tuso at mapagbirong tao. Si Pusong o Posong ay isang karakter na masasabi nating binuo sa tradisyong oral at gumamit ng pang-aasar, panggagaya o pagpapanggap at panloloko. Subalit hindi dapat tingnan sa negatibo ang mga katangiang ito ni Posong, tulad ng depinisyon nina Hart at Hart: [Juan Pusong] “is…a scampish young Filipino trickter, whose swindles, notorious escapades, and practical jokes are always amusing, frequently off-color, sometimes obscene but rarely villainous” (sa Eugenio 1989: 315). Maituturing na isang pagtingin sa kapangyarihan ng tawa o pagpapatawa ang mga kaparaanan ni Posong. Nakakatawa nga ang mga ito dahil ginagawa nitong mangmang ang hari at sa bandang huli si Posong ang humahalili at nagwawagi. Katangian ito ng pagsubvert at pagbaligtad sa kapangyarihan. Na kahit sa panahon noong bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga sinaunang Pilipino ay nagpapatawa at nagbibiro na upang kwestyunin ang nasa kapangyarihan. Ito ang guwang sa mga kwento at kasaysayang, maituturing, patungkol sa kamalayan at karanasang Pilipino noon. Batid pa nga ni F. Landa Jocano na: “Oral folk literature functions in society as a means through which the people’s faith in the efficacy of their tradition is affirmed, and their convictions strengthened. It constitutes the framework of meaning and values in terms of which the people interpret their experience and guide their actions” (Manuud 1967: 307).

Saysay at Salaysay ng Pantawang Pananaw mula Pamumusong Hanggang Impersonasyon

Panels & Schedules of the 1st DLSU Graduate Students’ Conference

Departamento ng Filipino, Research & Publications Office of the

College of Liberal Arts and  DLSU-CHED Zonal Research Center

 

The 1st DLSU Graduate Students’ Conference

Kaisipang Filipino sa Iba’t Ibang Disiplina sa Loob at Labas ng Bansa

(Filipino Ideas Across Disciplines in and beyond the Philippines)

 

June 26-27, 2009

Yuchenco Lecture Hall 408,

Yuchengco Rooms 504 & 505

 

 

JUNE 26, 2009 (FRIDAY)

 

7:30-8:15 am

 

Venue: Yuchengco Hall Lobby

 

 

 

Registration & Snack

 

8:15-9:00 am

 

Venue: Y408

WELCOME ADDRESS

Br. Armin A. Luistro, FSC, President & Chancellor, DLSU

 

OPENING REMARKS

Dr. Jose M. De Mesa, Full Professor, DLSU

 

OFFICIAL OPENING OF THE CONFERENCE

Dr. Rhod V. Nuncio, Convenor

 

9:00-10:15 am

 

Venue: Y408

Plenary Session – A

 

Pilosopiyang Filipino

Fr. Leonardo Mercado, SVD

Dr. Florentino Timbreza

 

 

Parallel Session A1

Pilosopiyang Filipino:

Ugat at Direksyon (I)

Y408

Parallel Session A2

Araling Lokal: Kalinangan at Kasaysayan (I)

Y504

Parallel Session A3

Literatura at Kritikang Filipino

Y505

10:15-11:30 am Gripaldo and Mabaquiao on Filipino Philosophy:

A Critical Assessment of Two Attempts to Establish a Filipino Philosophy 

JJ Joaquin, DLSU

 

Filipino Philosophy according to Mercado and Timbreza: A Re-evaluation

Marella Ada V. Mancenido, UST

 

Ang Pagmemeron ni Roque Ferriols

Mark Joseph T. Calano, ADMU

 

Bayan at Pagkabayan sa Dalumat ng Salamyaan:

Ang Pagpopook ng Marikina sa Kamalayang-Bayang Marikenyo 

Jayson de Guzman Petras, UPD

 

PASINTABI: Konteksto ng Paggalang at Ugnayan sa Kapaligiran ng Bundok Banahaw 

Rolando V. Redor, Jr.,

Asian Social Institute

 

Ang Mali-Mali Bilang Diskurso at Pamuo sa Larawang Filipino

Rener R. Concepcion

Batangas State University

Pagbasa sa Wika ng Talampakan: Ilang Tala at Pagninilay sa Sariling Danas ng Lakbay-Sulat o Travel Writing
Louie Jon Sanchez, DLSU

 

Banal na Ahas, Ahas na Banal: Ang Ahas o Naga bilang motif sa mga piling panitikan ng Pilipinas

mula sa impluwensiya ng India 
Louise Vincent B. Amante, UPD
Kontra-Gahum: Pagsipat sa Tema, Pilosopiya at Ideolohiya ng Piling Kontemporaryong Tulang Radikal Tungo sa

Kontekstwalisasyon ng Kritisismong Marxista 

David Michael M. San Juan, PNU

 

11:30-1:00 am

Lunch

 

1:00-2:15 pm

 

Venue: Y408

Plenary Session – B

 

Pantayong Pananaw/Bagong Kasaysayan

Dr. Zeus Salazar

Dr. Rhommel Hernandez

 

 

Parallel Session B1

Araling Lokal: Kalinangan at Kasaysayan (II)

Y408

Parallel Session B2

Pilosopiyang Filipino:

Ugat at Direksyon (II)

Y504

 

Parallel Session B3

Internet Culture, Society & Technology (I)

Y505

2:15-3:30 pm Berinarew: Aral at Aliw

Emmanuel Dumlao, UPLB

 

Research Methodology in the Studies of Practices and Changes in the Ifugao Culture:  Challenges for Future Research  

John Octavios S. Palina, PhD, Saint Mary’s University

 

The Hegemonization of Pinakbet

Simon P. Caday, PhD, PLM

 

 

 

 

Sosyolohikal-Antropolohikal na Perspektibong Teyoretikal at Pamamaraan-Pananaliksik bilang Angkop at Sapat na Lapit sa Pag-aaral ng Pilosopiyang Filipino 

Mananaliksik: Emmanuel D. Batoon, UST

 

Understanding the Filipino through meta-mythology: A paper on Filipino philosophy 

Sidney Diamante, DLSU

 

Ethical and political philosophy in Ibalon epic

Ramon E. De Leon, DLSU

 

ICT-Integration in Education as a Social Practice in a Post-conflict Setting: An Analysis of an ICT-Integration in Education Program in ARMM

Donn David P. Ramos, Asian Social Institute

 

Engaging communities through Information and Communications Technology: The Public Library Experience 

Bernardita Gwynne P. Bondoc, UST

 

Maranaos and the Optical Disc Piracy in the Philippines

Vivencio O. Ballano,

St. Paul University Quezon City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:30-3:45 pm

Snack

 

 

Parallel Session C1

Araling Lokal: Kalinangan at Kasaysayan (III)

Y408

Parallel Session C2

Pilosopiyang Filipino:

Ugat at Direksyon (III)

Y504

Parallel Session C3

Pelikula, Media at Kulturang Popular

Y505

3:45-5:00 pm Ang ‘Mahikal’ na Gamit ng Daras (Adze) at mga Manik (Beads) at ang Implikasyon Nito sa Arkeolohiya ng Pilipinas Taj Vitales, UPD

 

Ang Lugar ng Pantayong Pananaw sa Arkeolohiyang Filipino:

Pangangailangan ng Isang Nakakonteksto

at Filipinong Pananaw sa Sinaunang Kasaysayan 

Joan Tara R. Reyes, UPD

 

Kain Tayo! Salo na! Pagnamnam sa Kaugaliang Filipino Tungo sa Makabuluhang Teolohiya

Williard Enrique Macaraan, DLSU

 

I am angry because you are unjust: A Filipino woman’s awakening to feminism

Jean Peracullo, PhD, DLSU

 

Freedom: Being With Oneself in an Other

Ignatius H. Vinzons, Lecturer, ADMU

 

Indigenized   Phenomenology

Jane D. Gallamaso, ADMU

 

A Theology of the Cup: Insights about the Cup of Blood of the (New) Covenant in the Synoptic Gospels’ Narrative of the Passover Meal

Christian Voltaire Metin, DLSU

 

Ang Bukod na Bukod na Pelikula: Ang Alternatibong Pelikulang Filipino Bilang Mapagpalayang Sining

Elvin Amerigo Valerio, DLSU

 

Ang Kapalaran ng mga Mapapalad/Bukas-Palad at Sawimpalad/Kapos-Palad sa Gulong ng Palad na Iginuhit sa Palad
(Ang Diskurso sa Horoscope sa mga Pangunahing Tabloid at Broadsheet)
Eros S. Atalia, UST

 

Isang silip sa mga nagwaging pelikulang ginawaran ng

Most Gender-Sensitive Film Award sa Metro Manila Film Festival

Sheryl Rose M. Andes, UP Film Institute

 

 

JUNE 27, 2009 (SATURDAY)

 

8:00-9:15 am

 

Venue: Y408

Plenary Session – C

 

Sikolohiyang Pilipino at Pilipinolohiya

Dr. Madelene Sta. Maria

Dr. Prospero Covar

 

9:15-9:30 am

Snack

 

 

Parallel Session D1

Politics & Governance (I)

Y408

Parallel Session D2

Internet Culture, Society & Technology

 (II)

Y504

Parallel Session D3

Health Social Sciences (I)

Y505

9:30-10:45 am De-culturalization and the Great Refusal: Toward a Critique of

Contemporary Philippine Society

Jeffry V. Ocay, Macquarie University, Sydney Australia

Political Philosophies of the Student Political Parties in the University of the Philippines Diliman: 1980-2008 (A Case Study of Filipino Student Movement Political Thought)

Albert P. Tijam, Jr. UPD

 

Legitimacy Strains in Post-People Power Philippines 

Liberty Orbe-Taruc, Macquarie University, Sydney

                                             

 

Blogging as the quintessential postmodern cultural artifact in the time of globalization

Aileen F. Macalintal, UPD

 

GLOBAL PANTAYO: Ang Diskursong Pantayong Pananaw sa Cyberspace sa Ika-21 Dantaon  

Michael Charleston B. Chua, UPD

 

Chromosomal Changes In Patients with Chronic Myelogenous Leukemia (CML)

Undergoing Chemotherapy

Ma. Celeste S. Soriano-Abad, DLSU

 

Experiences and Adaptive Responses Toward Aging Among Elderly Ilocano Women 

Junnile S. Paat, RN, DLSU

 

 

 

Parallel Session E1

Politics & Governance (II)

Y408

Parallel Session E2

Health Social Sciences (II)

Y504

Parallel Session E3

Araling Filipino: Kasarinlan  at Kaakuhan

Y505

10:45-12:00 nn The State as Meme and  Sustainable Development:

Piecing Together the Philippine Development Puzzle 

Louie C. Montemar, DLSU

 

The Geopolitics of the Bangsamoro Question and the Suggested BATNAs for both GRP and MILF  

Nassef M. Adiong,

UPD

 

The Empowered “Structuring Structure”: Review of the Commonalities in the Leadership Frameworks of  Youth Development Programs in the Philippines 

Marcia Czarina Corazon Medina, ADMU

 

Predictors of Family Functioning Among Adolescents: Implications

For  Curriculum-Based Program on Filipino Family Life 

Dr. Clarissa F. Delariarte, UST

 

Development of a Service Model for the Enhancement of the Medico-Dental Program Based on Morbidity Reports January 2008 to December 2008.

Ronan S. Estoque, DPA and Edgar G. Natividad, MD, TIP

 

 

 

Ang PADEPA at ang Pagpapaunlad ng Araling Filipino

Michael Francis C. Andrada, UPD

 

Pananamit, Pagpanggap, at Pagkilala: Ang Cosplayer Bilang Filipino

Anna L. Pineda, UPD

 

PagsasaFilipino ng Performance Studies: Tanghal Aralin o Aralin sa Pagtatanghal (Perfomans Istadis ba? O Araling Performance)

Reagan Romero Maiquez, PLB

 

12:00-1:00 pm

Lunch

 

1:00-2:15

 

Venue: Y408

Plenary Session – D

 

Literatura,  Kritika at Kulturang Popular

Dr. Isagani Cruz

Dr. Rolando Tolentino                      

 

 

Parallel Session F1

Political Economy & Development Studies

Y408

Parallel Session F2

Language, Math & Education

Y504

 

2:15-3:30 pm Colonial Legacies in Contemporary Capitalist Structures: A Historical-Institutional Analysis of

Origins and Change of the Philippine Economic System

Jet Olfato,

Nanyang Technological University, Singapore

 

The Employment Mismatch “Phenomena” in the Philippines – A Theoretical and Empirical Contribution to Philippine Labor Economics 

Robert Dan J. Roces, DLSU

 

The Use of the Multisystem Cultural Framework in

Managing the Ethical Conduct of the Agency

in Select Life Insurance Companies in the Philippines 
Dennis L. Berino, DBA, Ramon V. del Rosario Sr. Graduate School of Business

De La Salle University

 

A study of the semantic-syntactic correlation of control arguments in Filipino control constructions

Aquiles P. Bazar III, DLSU    

 

Solving the Odd Perfect Number Problem:

Some Old and New Approaches 

Jose Arnaldo B. Dris, DLSU

 

Socio – Economic Impacts of Selected Technological   

Educational Institutions in Metro Manila: Towards a Public Service Delivery Model

Ronan S. Estoque, TIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3:30-3:45 pm

Snack

 

3:45-5:00

 

Venue: Y408

Plenary Session – F

 

Politics, Media and Governance

Dr. Eric Batalla

Dr. Antonio Contreras

 

5:00-5:30

 

Venue: Y408

ANNOUNCEMENT OF 10 BEST PAPERS

Prof. Jose Ma. Arcadio Malbarosa, Co-convenor

 

CLOSING REMARKS

Dr. Feorillo P.A. Demeterio III, Director CLA Research & Publications Office

Panels & Schedules of the 1st DLSU Graduate Students’ Conference

Ang teorya ng MALAM: Ang maling alam at ebolusyon ng kamalayan ng malay sa lipunan at pagkatao

(Binago ang titulo mula sa Ang teorya ng MALAM: Ebolusyon ng malay sa kaalaman at kalipunan ng lipunan sa kamalayan ng tao na hango sa aking Pasinayang Panayam Profesoryal Don Francisco Ortigas Sr. sa Araling Filipino noong Marso 25, 2009, 1:00-3:00 nh sa Ariston Estrada Seminar Room. Ang mababasa sa blog na ito ay ilang sipi mula sa aking panayam.)

 

ni Rhod V. Nuncio

 

 

 

II.

Pagdalumat-salita: Ang MALAM bilang teorya at teorya ng kaalaman

 

 

Lexical na pagdalumat-salita

Ang malam ay likhang-salita ko. Kombinasyon ito ng “mal” at “alam” o pinaigsing “am”. Ang mal ay salitang ugat na ang ibig sabihin ay mali, para sa salitang mal-edukado o mula sa Espanyol na ang ibig sabihin ay “kasamaan”(evil) o “kamalian”. Maaaring basahin din ito bilang pinaigsing “mali”. Sa salitang Latin, ang malus, mala, malum ay nangangahulugang masama (pisikal/moral). At sa Latin pa rin, ang malus (f) ay nangangahulugang “puno ng mansanas”, pansinin ang alusyon nito sa “puno ng karunungan ng kasamaan at kabutihan” mula sa Lumang Tipan (Old Testament) sa Henesis hinggil sa tsismis/kuwento/mitong Eba’t Adan.

          Ang “alam” o “am” mula sa dalumat-salitang “mal-am” ay tumutukoy naman sa alam, kaalaman (knowing, known, knowledge).

          Samaktuwid, kapag pinagsama ang mga kahulugan, ito ang mararating: maling kaalaman, masamang kaalaman. Sa papel na ito, dadalumatin ko ang epistemolohikal na elaborasyon ng malam o yaong “maling kaalaman”. Ang moral na implikasyon o yaong “masamang kaalaman” ay iiwasan ko munang talakayin sa pagkakataong ito, siguro’y para sa ibang panayam o sanaysay na aking susulatin na lamang.

          Tinangka ko ring alamin kung mayroon ba talagang salitang “malam” sa ibang wika, at kung meron man ano ang kahulugan nito. Mayron naman talaga, salamat sa internet, sa Google siyempre. Sa wikang Bahasa Indonesia, nangangahulugang gabi ang malam, malam ini ay ngayong gabi (tonight). Ang pasar malam nga’y “night market”. Subalit sa Encyclopedia of the Saivism ni Swani Parmeshwaranand, ang Anaava Malam ay isang puwersa, isang nilalang na may lakas na hadlangang maabot ang dalisay na kaalaman, “[It is]… a subtle force which obstructs pure intelligence from having its own way. (Google Books). Ang hinduismong pananaw na ito ang malapit na kahulugan ng “malam” na aking dinadalumat.

 

Diskursibong pagdalumat-salita

          Ngayon naman lalanguyin ko ang karagatan ng kaalaman para maiugnay sa ibang literatura ang dinadalumat ko. Kailangang gawin ito ng isang palaisip/paham/pilosopo bago magsabing pioneering, groundbreaking, kauna-unahan ang kanyang ideya. Pero sabi nga ni Roland Barthes, wala na raw tayong masasabi pa dahil nasabi na ng iba ang sasabihin natin. O di kaya’y ang lahat ng susulatin natin ay uuwi lang naman dili iba’y kay Plato lang naman (All philosophy is just a footnote to Plato). Mali silang dalawa. Marami pa tayong dapat sabihin at marami pa tayong alam na di pa nila alam.

          Simulan natin kay Rene Descartes, ang tinuturing na ama ng modernong pilosopiya. Sa kanyang pakiwari, isang problema kung paano matitiyak ang katiyakan ng lahat. Ang problemang ito’y nakapasok sa sangay ng pilosopiya na tinatawag na epistemolohiya. Pinag-aaralan dito kung paano natin “malalaman na ang nalalaman natin ay totoong alam natin”. Nabuo ni Descartes ang tinatawag na methodic doubt o ang “metodikong pagdududa”. Aniya, ang unang paraan ay pagdudahan natin ang lahat ng ating nalalaman. Kung nagdududa ka, di mapagkakamaling nag-iisip ka, at kung nag-iisip ka, di mapagkakamaling umiiral ka. Cogito ergo sum! (I think, therefore I am). Kumbaga, sa pagdududa nagsisimula ang lahat, sa pagdududa rin matatamo ang katiyakan. Subalit hindi pa rin ako kumbinsido kay Descartes o sa kanyang Cartesian Methodic Doubt. Sa kanyang sinulat na Meditation I, katwiran niyang baka niloloko lamang tayo ng isipan natin, tulad ng isang baliw. Agam-agam din niya kung ano ang pinagkaiba o paano natin masasabing gising tayo kumpara sa nananaginip lamang tayo. Siyempre pa sinagot ito ni Sigmund Freud sa kanyang The Interpretation of Dreams , apat na daang taon ang nakalipas. Ang ikatlo’y baka may isang makapangyarihan, malisyoso at masamang nilalang na nililinlang tayo na paniwalaan ang lahat ng alam natin. Kung mapapansin ninyo, sa ganitong linya ng pag-iisip tumatakbo ang binanggit ko kaninang galing kay Swani Parmeshwaranand, ang Anaava Malam. Ganito rin ang pananaw ng teolohiyang Kristiyano, isang nilalang ang kasamaan, isang puwersang entidad – ang simpleng kabaligtaran ng kabutihan, ng Diyos.

          Balik tayo kay Descartes. Ang pagdududa sa akin ang pinakamahinang paraan sa katiyakan ng kaalaman. Kung mayroon din namang pinatunayan si Descartes, iyon ay ang nag-iisip tayo, na sasabihin kong pinatunayan na rin ng mga tsonggo bago pa man sila mag-evolve bilang tao. Maya-maya babalikan ko ang puntong ito. Dalawang binary switch lamang ito: ang totoo at hindi totoo, ang tama at mali, ang tiyak at di tiyak. Kapag pinagninilayan mo sabay ang dalawang ito, nagdududa ka, nililima kung ano ang opsyon. Subalit sa mga Pinoy bagsak ang grado ni Descartes sa eryang fuzzy logic. Sa atin hindi lamang binary switch/binary opposition – kundi multivariate ang tugon tulad ng medyo, pwede na, siguro…ok lang. Kapag tinanong na masama ba ang ginawa ko sa girlfriend? Sagot ng Pinoy, medyo. Kung maganda ba ang pantalon sa akin, ang tugon ay “pwede”. Kung mahal mo ba ako, “ewan” ang tugon.

          Pero paano kung ang tiniyak-tiyak nating kaalaman ay nakasalig sa maling kaalaman? Tulad ito sa katotohanang binitawan ni Ptolemy at ng dogma ng simbahan na sinupalpal naman nina Copernicus at ilang daang taon pa ni Galileo Galileo, ang geosentrikong pananaw. Paanong ang katotohanang natira, matapos ang prosesong metodikong pagdududa ay mali rin pala?

          Kay Edmund Gettier, pinroblematisa niya ang batayan ng ating kaalaman na para sa mga epistemologist o analitikong pilosopo ang kaalaman ay “mapangangatwiranang totoong paniniwala” o justified true belief (JTB formulation). Paano na ang isang katotohanan o pinapalagay na totoo ay nakasalig sa maling kaalaman/premis. Halimbawa ito ng argumento ni Glenn May (1996) tungkol sa posthumous reconstruction kay Bonifacio ni Teodoro Agoncillo at iba pang historyador at kasama na rin si Ambeth Ocampo mula sa kanyang aklat na The Bones of Contention (2001). Siyempre pa krisis ito ng lehimitasyon ng katotohanan, na walang pinagkaiba sa ilihetimong posisyon ni Gloria Macapagal Arroyo, na alam niyang nanalo siya sa 2004 eleksyon dahil alam na alam niya nga sa tulong ng isang Comelec Commissioner, ngunit nakasalig naman sa kondisyon ng pandaraya. Totoong ika-14 siyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ngunit ang tanong: totoo kayang nanalo siya? Hindi ito mito-mitohan lang katulad ng ipinapalagay ng mga structuralist na mga antropologo o teoristang poststructuralist tulad ni Roland Barthes sa kanyang Mythologies , kundi isang mapapangatwirang totoong paniniwala, o justified true belief sa pananaw ni GMA at ng mga cohort, spin-doctor na naglipana sa ating pamahalaan. Sa katunayan, ang aking akusasyon na mandaraya at korap na Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo ay isang ding “justified true belief”. Samakatuwid, ayon kay Gettier, ang isang maling katotohanan ay maaaring pangatwiranang tama at totoo rin? Ano na ngayon ang totoo sa di totoo?

          Pero bakit ba nating hinahayaang manungkulan ang isang mandaraya at korap na Pangulo? Bakit mayroong pagsasatabi sa lipunan, may ginagahum, may nilalaspatangan sa lipunan. Si Karl Marx ang naghain ng kasagutan mula sa pagbasa niya kina Feuerbach at Hegel. Ito ang kontrobersyal na teorya ng “false consciousness” o lisyang kamalayan, na inangkat at inangkop naman ni Renato Constantino (1982) para sa tesis naman niyang ang “misedukasyon ng mga Pilipino”.

 

 

Konklusyon

            Mula sa primal fear, animal at natural instinct, human instinct natin, mayroon tayong final dread – ang huling kinakatakutan natin, kaya tinatakasan natin ito sa ating kamalayan. Naitanong na ba ninyo sa sarili ninyo, paano kung wala na ako sa mundong ito? Ano na ang mangyayari sa kamalayan ko? May pupuntahan ba ako? Saan ako pupunta? May buhay ba na lagpas sa kamatayan? Isang iglap wala nang lahat.

          Ngayong malay na may kamalayan ako, mabuti pang rebisahin o talikuran ko na ang cartesian doctrine.

          Nag-iisip ako, samakatuwid, ako’y malay.

          Kung malay ako, mapagduduhan ko ang lahat, kasama pati ang aking pag-iral.

          Kung hindi totoo ang aking pag-iral, samakatuwid, ako’y isang kawalan.

          Nag-iisip ako, samakatuwid ako’y kawalan!

          Sa Latin, cogito, ergo finis!

Sa Ingles, I think, therefore, I end .

 

 

 

 

Ang teorya ng MALAM: Ang maling alam at ebolusyon ng kamalayan ng malay sa lipunan at pagkatao

DLSU Graduate Student Conference-Filipino

Kauna-unahang Kumperensiya

ng mga Gradwadong Mag-aaral sa Pamantasang De La Salle

Departamento ng Filipino at Emergent Research Center on Language, Media and Culture

Kolehiyo ng Malalayang Sining

Hunyo 26-27, 2009

 

PANAWAGAN SA MGA ABSTRAK

 

Kaisipang Filipino sa Iba’t Ibang Disiplina

sa Loob at Labas ng Bansa

 

Sa loob ng humigit-kumulang limang dekada matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, umusbong at lumakas ang pagsasaFilipino (indigenization) ng ating kaalaman at kaisipan. Nakilala sa loob ng panahong ito ang kategorisasyon o katawagan sa mga disiplinang nakakabit sa konsepto at praktika ng pagkataong Filipino at pagkabansa tulad ng Pilosopiyang Filipino, Sikolohiyang Pilipino, Bagong Kasaysayan, Panitikang Pambansa, Pilipinolohiya, at Aghamtao.

 

Sa kasalukuyan, ano ang mga nananatili at mga bagong diskurso, pag-aaral at debate sa loob at labas ng bansa tungkol sa pag-inog ng kaisipang Filipino? Paano ito inuunawa ng mga kasalukuyang gradwadong mag-aaral at mga kinikilalang iskolar mula sa iba’t ibang disiplina?

 

Layunin ng kumperensiyang ito na suriin at usisain ng mga gradwadong mag-aaral ang rasyonal/teoretikal na pundasyon o pilosopiya, metodolohiya, debate at mga isyung nakapaloob sa iba’t ibang disiplinang nabanggit at kung paano rin ang mga disiplinang ito tumatawid sa inter/multidisiplinaryong usapin at pag-aaral. Lilinawin din sa kumperensiyang ito ang direksyong tinatahak ngayon ng kaisipang Filipino sa gitna ng umaatikabong diskurso sa at problematikong kalagayan ng orientalismo, globalisasyon, pandaigdigang ekonomiya, at marami pang iba. Hangad ng kumperensiyang ito na magdayalogo, magpalitang-kuro, magbahaginan ng kaalaman at karanasan ang mga kinikilalang iskolar at mga gradwadong mag-aaral sa iba’t ibang larangan ng Agham Panlipunan, Humanidades at Agham.

 

Bukas ang kumperensiyang ito sa lahat ng gradwadong mag-aaral na kasalukuyang kumukuha ng kanilang M.A./M.S. at Ph.D. (o mga digring katumbas nito) sa anumang larangan sa Agham Panlipunan, Humanidades at Agham. Ang mga bagong nagsipagtapos ng M.A./M.S. at Ph.D. ay maaari ring lumahok sa kumperensiya.

 

Wika ng Kumperensiya:

Filipino at Ingles ang wika ng kumperensiya.

 

Mga Paksa/Panel:

Maaaring talakayin, ikritika o iangkop sa ibang kaugnay na usapin ang susulating papel batay sa mga larangan/paksang ito:

 

 • Pilosopiyang Filipino
 • Sikolohiyang Pilipino
 • Pantayong Pananaw/Bagong Kasaysayan
 • Politika at Pamamahala
 • Panitikan at Kritikang Filipino
 • Mga Sining at Kultura sa bansa
 • Araling Filipino/Pilipinolohiya/Philippine Studies/Filipino Studies
 • Edukasyon
 • Diaspora
 • Media at Kulturang Popular
 • Araling Lokal (Local Studies)
 • Araling Gender (Gender Studies)
 • Pananampalatayang Filipino
 • Agham at Teknolohiya
 • at iba pa (open category)

 

Kailangang magpasa ng abstrak na bubuuin ng di lalagpas sa 300 salita, kompyuterisado at nakasulat ng laktawan (double-spaced) sa short bond paper. Ilagay ang inyong pangalan, kolehiyo/unibersidad na pinapasukan o pinagtapusan, at email/ cellphone/telephone number. Ipadala ang abstrak sa gscdlsu@gmail.com

 

Mga Deadline/iskedyul:

Panawagan para sa abstrak – Pebrero 23 – Marso 30, 2009

Deadline ng sabmisyon ng abstrak – Marso 31, 2009

Anunsyo ng mga natanggap na abstrak – April 15, 2009

Deadline ng sabmisyon ng buong papel – Mayo 30, 2009

Kumperensiya – Hunyo 26-27, 2009

 

Detalye sa pagpasa ng buong papel:

Maaaring galing sa term paper, tapos o tinatapos pa lang na tesis o disertasyon; empirikal na pag-aaral o teoretikal na papel ang isumite. Ang buong papel ay dapat na nasusulat sa Filipino o Ingles, di pa nalilimbag, binubuo ng di hihigit sa 8,000 salita, kompyuterisado at nakasulat ng laktawan (double-spaced) sa short bond paper.

 

Gamitin ang MLA Style para sa pagsipi at pagsulat ng sanggunian. Tingnan ang website na http://library.osu.edu/sites/guides/mlagd.php  para sa paggamit ng MLA.  

 

Pagpapatala:

Ang lahat ng magbabasa ng papel at dadalo sa kumperensiya’y kailangang magpatala. May bayad na PhP500 para sa dalawang araw na pagkain (tanghalian, merienda sa umaga at hapon) at kit.

 

Pinakamahusay na papel:

Pipili ng sampung pinakamahusay na papel mula sa mga magbabasang gradwadong mag-aaral. Ililimbag ang mga papel na ito sa Malay at Ideya, dalawang kinikilalang internasyonal na abstracted, refereed journal na nakabase sa Pamantasang De La Salle.

 

Tingnan sa http://www.philjol.info/index.php/MALAY at

http://www.philjol.info/index.php/IDEYA ang dalawang journal.

 

Impormasyon:

Para sa iba pang katunungan, makipag-ugnayan kina:

 

Dr. Rhod V. Nuncio rhodnuncio@gmail.com

Convenor

5244611 loc. 509

 

Dr. Feorillo P. A. Demeterio III feorillodemeterio@gmail.com

Prof. Jose Ma. Arcadio C. Malbarosa malbarosaj@dlsu.edu.ph

Co-convenors

 

Steering Committee:

Dr. Eric Vincent C. Batalla, Political Science

Dr. Jose Rhommel B. Hernandez, History

Dr. Josefina C. Mangahis, Filipino

Dr. Leni dlR Garcia, Philosophy

Prof. Dante Luis P. Leoncini, Philosophy

 

Board of Advisers:

Dr. Exaltacion E. Lamberte, University Fellow & CLA Dean

Dr. Isagani R. Cruz, University Fellow & Professor Emeritus

Dr. Jose M. De Mesa, University Fellow

 

 

 

 

DLSU Graduate Student Conference-Filipino

Ang hindi masabi, nasa gilid ng balintataw

Talimhaga ni rhod v. nuncio:

 

Namamanglaw ang liwanag sa dapit-hapon ng iyong pagtatangka

Sa pasikot-sikot na daang-bituka ng iyong pagkamangha

At di sinasadyang binuhay si Ka Tacio sa balon ng sugat ng bayan

Ang iyong pagdadamdam, na ika’y isinilang sa puntod mong inilaan

 

Sa dami ng usang kumakaripas sa singhal ng kuting

Sa lawak ng dagat na malunod ang isang tutubi

Bakit hindi nakita ng nag-uulyanin kong paningin

Na sa laksa-laksang kaluluwa, hubad ang iyong pinapansin

 

Sadyang sa musa ng taong grasa, humahalimuyak ang basura

Tila sa kaliwa’t kanang pagkaduling, tiklop ang mga diwata

Mukhang sadsad na ang iyong baba sa laylayan ng iyong paa

Kalalakad nang kalalakad bitbit ang bakyang dinaplisan ng tinta

 

Sa mundong itong kulang, nagnanaknak ang pukyutan

Sa gitna nitong daan, dumadaloy ang luhang pinagpawisan

Bahag ang buntot mong sumasayaw sa saliw ng tugtuging baliw

Maya-maya’y huhuni ang ibon, lasing kang iiyak at bibitiw

 

Sa koro ng aking talambuhay, bubulwak ang tinta sa sugat

Sisisid ang kislap ng isip sa matatayog na haligi ng balintataw

Pigil-hininga kong lalanguyin ang maalikabok na batis ng buhay

Hanggang mapagod ka, hanggang lubayan mo ako, aking pananaw.

 

 

Ang hindi masabi, nasa gilid ng balintataw

Writing, intuition, dream and fantasy – travels in nonlinearity

rhod v. nuncio writes:

 

Writing has never been that easy. The craft of writing unimaginably started in the days when humanity needs to transform his world. Such is the escape of the mind against the landscape of forbearance. Withheld in his deepest unconscious, writing is that something that lies underneath the mind – the act of reinventing the image, substituting it with words taken from the precognitive chest of language. The inner delay in mind mapping and mind graphing is easily discerned as we relegate orality and memory to explicit birth of uttered voices between spaces of our sounds and words in print. The shift from assigning sounds from memory to a textual code, I suppose, takes thousand of years to happen. And when everything is assigned and arranged or codified as it is called right now – the product of an evolutionary morphing from nonlinear sounds to linear words – the cognitive switch now can happen in milliseconds.  These sounds may be repressed, sublimated down in the mental graph as an incomplete reservoir of meanings. Writing then becomes the unconscious act of the conscious mind to retell memories subdued as speech-in-the-mind-out-of-the-world. It may seem that writing is always a constructivist paradise but it is clearer than I thought that what writing offers is not the intention of the writer (as the possessor/originator of thought/idea/cognition) but the language the mind does not posses. This cognitive language is diametrically and dialectically opposed with reality. Intuition, dreams, and fantasies are inner impulses trapped in the horizon of our consciousness as they present themselves convoluted in constant struggle with the reality of the un-mind. Intuition and logic are separated in suspended animation and should not be taken as binary opposition, or images reflecting each other in the mirror. Dreams and waking state are discontinuities of a language harnessing its ambivalence in shaping, organizing and presenting a vision for consciousness. These two – dreaming and waking – are a priori epiphenomenon of our consciousness. Fantasies and realities are bipolar chunks of interpreting the present. It falsely assume a projection, a wishful thinking, a desire, a utopian sense of boxing life and death given the limitations of space-time continuum. The meeting point of fantasy and reality is the limitation imposed upon us by our imagination. And since writing is about transforming the wor(l)d, much have been changed in the name of the eidos. We survive because of our literacy but our civilization will thrive in sounds, images, and visions beyond the magic of the word. Writing is never immortal, so are we.  But what is certain is this: I think, therefore, I end!

Writing, intuition, dream and fantasy – travels in nonlinearity